عارف قرن سوم

پاسخ:  بایزید بسطامی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عارف قرن سوم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.