تئوریسین لنینیسم

پاسخ:  مایو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تئوریسین لنینیسم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.