صاحب اثر اسفار اربعه

پاسخ:  ملاصدرا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب اثر اسفار اربعه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.