ماه دوم تابستان

پاسخ:  مرداد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ماه دوم تابستان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.