شهری مذهبی در عربستان

پاسخ:  مدینه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شهری مذهبی در عربستان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.