اسب پیامبر اکرم (ص)

پاسخ:  براق

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «اسب پیامبر اکرم (ص)» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.