موافق و همسخن

پاسخ:  دمساز

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «موافق و همسخن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.