نوعی اتومبیل سواری

پاسخ:  تاکسی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نوعی اتومبیل سواری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.