فارسی زبان

پاسخ:  تاجیک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فارسی زبان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.