صاحب اختیار

پاسخ:  مختار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب اختیار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.