تأثیر پذیر ، زودرنج

پاسخ:  حساس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تأثیر پذیر ، زودرنج» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.