تأثیر بیگانه

پاسخ:  افکت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تأثیر بیگانه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.