نویسنده و منتقد معروف انگلیسی كه از آثارش «ساختمان زمان» را می توان نام برد

پاسخ:  ادوین موییر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نویسنده و منتقد معروف انگلیسی كه از آثارش «ساختمان زمان» را می توان نام برد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.