نائم

پاسخ:  خوابیده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نائم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.