صاحب لغت نامه معروف

پاسخ:  دهخدا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب لغت نامه معروف» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.