تأثیرگذاری و رسوخ كردن

پاسخ:  نفوذ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تأثیرگذاری و رسوخ كردن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.