حافذ

پاسخ:  خادم ، تابع ، خدمتکار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حافذ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.