عائله

پاسخ:  خانواده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عائله» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.