عابر

پاسخ:  راهگذر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عابر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.