عاتر

پاسخ:  لرزان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عاتر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.