عاجن

پاسخ:  خمیرگیر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عاجن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.