عار

پاسخ:  رسوایی ، ننگ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.