عارف

پاسخ:  دانا ، خداشناس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عارف» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.