عارفه

پاسخ:  مهربانی ، نیکویی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عارفه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.