عاری

پاسخ:  برهنه ، لخت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عاری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.