عاشر

پاسخ:  دهم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عاشر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.