عیل

پاسخ:  عیال

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عیل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.