جدول کلمات سخت شماره 140

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 29 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:09:37
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:39
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:11:17
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:14:17
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 00:15:14
 • 154855 آقاجانایی
  زمان حل: 00:15:47
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:18:35
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:35:29
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 02:29:29
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 17:08:55
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)