جدول کلمات سخت شماره 28

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 33 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:32
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:06:39
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:08:13
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:08:20
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:09:55
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:12:53
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:15:48
 • 140347 حسین عبدالهی خوشمرد
  زمان حل: 00:16:52
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 00:17:57
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:18:16
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)