جدول کلمات عمومی شماره 45

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 77 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:20
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:13:49
 • 142192 مه سا ذوالفقاری
  زمان حل: 00:19:52
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:20:48
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:23:59
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:24:34
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:26:58
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:28:09
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:30:11
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:32:21
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)