جدول کلمات عمومی شماره 661

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 18 نفر
 • 138899 مینا میر
  زمان حل: 00:15:37
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:19:58
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:26:00
 • 130042 سارا معینی
  زمان حل: 00:26:14
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:43:10
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 55.21:30:23
 • 107813 -
  زمان حل: 72.00:15:16
 • 85328 باران
  زمان حل: 130.21:26:47
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 137.22:55:45
 • 82978 مهری
  زمان حل: 140.00:56:19
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)