برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 691

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 135 نفر


 • بهروز
  0:5:12
 • اسمازارعی
  0:6:55
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:7:15
 • فراز فرزین
  0:7:57
 • مبین رضائی
  0:8:2
 • فاطمه خباز
  0:8:9
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:8:18

 • 0:8:26
 • حميدرضا نادري
  0:8:34
 • مجید
  0:8:41
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- پایتخت قزاقستان
1- رنگ خاکستر
2- اشاره به نزدیک
2- برامدگی پشت شتر
2- شرمسار
3- پوست درخت
3- پایتخت یونان
3- مراسم و ایین ها
4- پول ژاپن
4- از حروف یونانی
4- خطا و…
4-
5- پش…
5- اش…
5- صف …
6- پول اشتر…
6- نژاد …
7- روز…
7- ایستگ…
7- بشر …
8- الفبا…
8- قا…
8- حرارت…
9- از شویند…
9- ا…
9- دل…
10- هادی ا…
10- اق…
11- دوس…
11- خر…
11-
12- درخت…
12- ک…
12- ذب…
12- اخری…
13- نها…
13- توده بخ…
13- م…
14- به ج…
14- گله…
14- خرس…
15- پایتخت…
15- کتابی ا…
عمودی
1- دستگاه مولد نیرو
1- جرات
2- جرات
2- روشندل
2- ضمیرفرانسوی
2- خاندان
3- سلاح کاشتنی
3- زمام دار
3- رگ گردن
4- پایتخت چاد
4- ذ…
5-
5- د…
5- شما…
6- تنها …
6- ماد…
6- پ…
6- ش…
7-
7- ح…
7- دای…
8- پر…
8- ع…
8-
9- شیار داخ…
9- فشا…
9- دو…
10- لحظه…
10- حشره …
10- پایتخ…
10- پ…
11- عدد…
11- از الفب…
11- مجاز…
12- ا…
12- بار…
13- از رودها…
13-
13-
14- فرما…
14-
14- به وج…
14- بله…
15- از شهره…
15- واحد پو…