برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 806

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 246 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:6:7
 • اسمازارعی
  0:6:47
 • آخر صف
  0:8:27

 • 0:8:46

 • 0:8:59
 • کمند
  0:9:23
 • Mostafa Pourghasemi
  0:9:24
 • الوندی
  0:9:24
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:9:31
 • مبین رضائی
  0:9:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- کتاب لغت فارسی
1- وی
1- اوراق بهادر
2- حرف ندا
2- سردار نامی ایرانی
3- لقب کشور آفریقای جنوبی
3- معامله پولی
3- مادر آذری
4- مطالعه اجمالی
4- غار وحی
4- پی…
4- ز…
5- حیوان…
5-
6-
6- رم…
7- سن…
7- ل…
7- مرتجع…
8- نمایشنا…
8- جد…
8- م…
9- په…
9- ل…
9- از شهرهای چه…
10- از…
10- از امراض و …
11- از حواس…
11- لوله…
12- تنها…
12- پایتخ…
12- ماه…
12- چوب…
13- فرز…
13- برداش…
13- کوچه …
14- کاشف قرن بیستم آمریکایی قطب شمال ا…
14- مر…
15- لا…
15- نفی…
15- جماعتی…
عمودی
1- رستاخیز
1- ناپسند
1- فرق سر
2- طایفه غرب ایران
2- پادشاه بزرگ ایرانی
3- فیل ما قبل تاریخ
3- پدر رستم
3- تبر زین
4- هوس باردار
4- تله
4- ب…
4- شا…
5- پایتخت…
6- افسو…
6- کره آب…
6-
7- مغ…
7- لباس …
7- خرس…
8- کبوت…
8- در…
8- خط نا…
9- نام…
9- مشوک…
9- پایتخ…
10- پیچ…
10- خ…
10- گ…
11- ف…
12- آب به …
12- گ…
12- اثری از محم…
12- دوس…
13- گرد …
13- چ…
13- م…
14- بین …
14- خواس…
15- خو…
15- نفس…
15- اجرت…