جدول کلمات گردشگری شماره 247

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 12 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:01
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:21
 • 193400 dddd
  زمان حل: 00:17:11
 • 191902 دنیا
  زمان حل: 00:20:38
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:22:01
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:25:04
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:26:10
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:35:51
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:44:58
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 1.02:39:56
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)