جدول کلمات گردشگری شماره 247

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 40 نفر
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:08:18
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:01
 • 276893 مات
  زمان حل: 00:11:50
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:09
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:21
 • 193400 dddd
  زمان حل: 00:17:11
 • 206296 صمد علیزاده
  زمان حل: 00:18:03
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:18:32
 • 191902 دنیا
  زمان حل: 00:20:38
 • 276497 بدرالسادات قاسم زاده
  زمان حل: 00:22:00
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)