جدول کلمات گردشگری شماره 95

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 11 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:17:43
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:17:57
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:18:26
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:19:05
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:22:05
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:22:25
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:23:37
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:31:36
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:42:33
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:56:44
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)