مشخصات

101838
1395/11/19
1 سال قبل
وحید قاسمیان
مرد
50
ارومیه

فعالیت

278,429
482
4