مشخصات

101838
1395/11/19
3 سال قبل
وحید قاسمیان
مرد
52
ارومیه

فعالیت

278,429
482
4