مشخصات

180988
1399/04/07
9 ماه قبل
محمد کریم رضایی تلمب
مرد
نامشخص
خطوط لوله نفت اصفهان

فعالیت

1,290
3
0