مشخصات

193610
1399/10/09
1 سال قبل
اکبر آفاقی
مرد
60
شبستر

فعالیت

878,935
1,566
14