کابیله

پاسخ:  هاون

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کابیله» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.