کات

پاسخ:  برنج شوشتری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کات» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.