شاخه ای از دانش روا نشناسی

پاسخ:  جنایی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاخه ای از دانش روا نشناسی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.