ساخته حسن محمدزاده در سال 62 با بازى مرحوم هادى اسلامى، فخرى خوروش و زنده یاد حسین كسبیان

پاسخ:  مترسک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ساخته حسن محمدزاده در سال 62 با بازى مرحوم هادى اسلامى، فخرى خوروش و زنده یاد حسین كسبیان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.