س 􀃊􀃊 قف فروریخته

پاسخ:  اوار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «س 􀃊􀃊 قف فروریخته» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.