صائن

پاسخ:  نگهبان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صائن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.