صابر

پاسخ:  صبر کننده- شکیبا- بردبار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صابر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.