صابون خیاطی

پاسخ:  مل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صابون خیاطی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.