صابی

پاسخ:  کسی که ازدین خود دست بردارد و به دین دیگر برود

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صابی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.