صاحب

پاسخ:  ملازم- معاشر- یار- دوست- مالک- اصحاب- ذو- ذا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.