صاحب اثر لغت نامه

پاسخ:  دهخدا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب اثر لغت نامه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.