صاحب تذکره الشعرا

پاسخ:  دولتشاه سمرقندی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب تذکره الشعرا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.